아프다: đau

Tính từ
đau

Ví dụ

배가 아프다.
Đau bụng.

머리가 아프다.
Đau đầu.

마음이 아프다.
Đau lòng.

나는 온몸이 다 아프다.
Tôi đau khắp mình mẩy.