자전거 타다: đạp xe đạp

Động từ
đạp xe đạp
 

Ví dụ

우리는 해변에서 집까지 자전거를 타고 왔다.
Chúng tôi đã đạp xe từ bãi biển về đến nhà.

매일 학교에 자전거를 타고 가요.
Tôi đạp xe đến trường mỗi ngày.

자전거를 타고 있어요
Tôi đang đạp xe đạp.

자전거를 타야 하는 이유 10가지
10 lý do bạn nên đạp xe đạp