살이 찌다: tăng cân, 살이 빠지다: giảm cân

Tính từ
tang can giam can

Ví dụ

최근에 그는 살찐 것 같다.
Hình như dạo này anh ấy tăng cân

나는 아무리 먹어도 살찌지 않는다.
Tôi ăn thế nào cũng không tăng cân. 

살이 빠진 것 같아요.
Hình như tôi có xuống cân một chút.

아침에 곡물빵과 무가당 연유를 같이 먹으면 살이 빠질 거예요.
Buổi sáng mà ăn bánh mì ngũ cốc và sữa không đường thì sẽ giảm cân.