머리를 감다: gội đầu

Động từ
Gội đầu

Ví dụ

머리를 감다.
Gội đầu.

샴푸로 머리를 감다.
Gội đầu
bằng dầu gội.

머리 감았어요.
Tôi đã gội đầu rồi.

나는 깨끗하게 머리를 감고 수건으로 말렸다.
Tôi gội đầu sạch sẽ và lau khô tóc bằng khăn.

따뜻한 물로 머리를 감다.
Gội đầu
bằng nước nóng.