이를 닦다: đánh răng

Động từ
đánh răng

Ví dụ

이를 닦다.
Đánh răng.

칫솔로 이를 닦다.
Đánh răng bằng bàn chải răng.

하루에 세 번 이를 닦다.
Đánh răng 3 lần 1 ngày.

칫솔치약을 묻혀서 이를 닦다.
Cho kem đánh răng lên bàn chải rồi đánh răng.