기린: hươu cao cổ

Danh từ
Tu vung moi ngay 1
 

Ví dụ

기린은 목이 긴 것이 특징이다
Hươu cao cổ có đặc điểm là cái cổ dài.

기린은 동물 가운데 목이 제일 길다
Hươu cao cổ có cổ dài nhất trong các động vật.

기린은 긴 목을 이용해 나뭇가지 위의 새순을 따 먹는다.
Hươu cao cổ sử dụng cổ dài của minh để ngắt là nón ở trên canh cây rồi ăn